Διαλογισμοι για την Ανθρωποτητα/Meditations for Humanity/Meditações para a Humanidade

Η Μεγάλη Επίκληση δόθηκε στην ανθρωπότητα για να μπορέσει το Θεϊκό Φως, η Αγάπη και Δύναμη να κατέλθουν στη Γη. Η ανθρωπότητα σε παγκόσμιο επίπεδο ενώνεται και φέρνει την Επίκληση στην πραγματικότητα της στις 12 και 13 Ιουνίου 2014, Πέμπτη και Παρασκευή, στην Πανσέληνο του Ιουνίου. Ενωθείτε μαζί μας απόψε στις 11.00. Ας φέρουμε όλοι μαζί ενωμένοι την Μεγάλη Επίκληση στη Ζωή μας, ας φέρουμε το Φως, την Αγάπη και την Θεϊκή Δύναμη στη ζωή και ας κάνουμε εργασία για την ανθρωπότητα.

Βρείτε ένα χώρο που θα έχετε ησυχία και θα μπορείτε να συγκεντρωθείτε και επαναλάβετε την Επίκληση, νοιώστε τη βαθιά στη καρδιά σας. Στις 11.00 εμείς θα ξεκινήσουμε το Διαλογισμό και θα ενωθούμε με όλους εσάς για την εργασία. ΑΝ σας βοηθά, μπορείτε να αφήσετε το μήνυμα σας εδώ για να ξέρουμε ότι είστε μαζί μας. Ότι και αν αποφασίσετε η Δύναμη του συλλογικού νου θα μας ενώσει αυτή την ώρα στο Διαλογισμό για την ανθρωπότητα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να έχετε την πρόθεση να ενωθείτε μαζί μας και εμπιστευτείτε ότι θα συμβεί.

The Great Invocation was given to Humanity in order for the Divine Light, Love and Power to descend on Earth. Globally Humanity unites to bring forth the Great Invocation on June 12th and 13th, on June’s full Moon. Unite with us tonight at 23.00(11.00pm). Lets bring together the Great Invocation in Life, let the Light, Love and Divine Power be restored on Earth.

Find a quiet place where you will be able to concentrate and repeat the Invocation until you feel it in your heart and spend some time in silence to embody it. At 11.00pm we will be meditating and will unite with all of you to do the work! If it helps you, please leave your message here that you will be joining us so that we will know you are with us. Either way, the power of the Collective Mind will join us all at the meditation time for Humanity. All you have to do is hold the intention to join us and trust it will take place.

A Grande Invocação foi dada á Humanidade para que a Luz, o Amor e o Poder Divino desçam á Terra. Globalmente a Humanidade une-se para gerar a Grande Invocação dia 12 e 13 de Junho, durante a Lua cheia de Junho. Junte-se a nós hoje (12 de Junho) ás 23 horas. Vamos juntos trazer a Grande Invocação em Vida, deixemos a Luz, o Amor e o Poder Divino se restaurarem na Terra.

Encontre um lugar sossegado aonde possa se concentrar e repetir a Invocação até a sentir no coração, e, fique algum tempo em silêncio para a incarnar. Ás 23 horas iremos meditar e unir-mos-emos a todos vós para fazer o trabalho! Se a/o ajuda, deixe a sua mensagem aqui que irá se juntar a nós para que possamos saber que estão connosco. De qualquer forma, o poder da Mente Coletiva irá se juntar a todos nós á hora da meditação para a Humanidade. Tudo o que necessita fazer é manter a intensão de se juntar a nós e confiar que acontecerá.

 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Από την εστία του Φωτός μέσα από τον Θεϊκό Νου

Ας διαχυθεί φως μέσα στο νου των ανθρώπων

Το φως ας κατέλθει στη Γη.

 

Από την εστία της Αγάπης μέσα από την καρδιά του Θεού,

Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων

Ας επιστρέψει ο Υιός του Θεού στη Γη.

 

Από το Κέντρο όπου η θέληση του Θεού είναι Γνωστή

Ο σκοπός ας καθοδηγεί όλες τις μικρές ανθρώπινες θελήσεις

Τον σκοπό που οι μεγάλοι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

 

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων

Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί

Και ας σφραγίσει την πύλη που το κακό κατοικεί.

 

Το Φως, η Αγάπη, και η Δύναμη,

ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.

 

 

The Great Invocation

 

From the point of Light

within the Mind  of God

Let light stream forth into

the minds of men.

Let Light descend on Earth.

 

From the point of Love

within the Heart of God

Let Love stream forth into

the hearts of men.

May Christ return to Earth.

 

From the center where the

Will of God in known

Let purpose guide the little

wills of men –

The purpose which the

Masters know and

serve.

 

From the center which we

call the race of men

Let the Plan of Love and

Light work out.

And may it seal the door

where evil dwells.

 

Let Light and Love and

Power restore the Plan

on Earth.

 

A Grande Invocação

 

Desde o ponto de Luz

do interior da Mente de Deus

Deixemos luz ser transmitida ao interior

das mentes da humanidade.

Deixemos Luz descer á Terra.

 

Desde o ponto de Amor

do interior do Coração de Deus

Deixemos Amor ser transmitido ao interior

dos corações da humanidade.

Possa Cristo voltar á Terra.

 

Desde o centro aonde a

Vontade de Deus é conhecida

Deixemos propósito guiar as pequenas

vontades da humanidade –

O propósito que os

Mestres sabem e

servem.

 

Desde o centro a que

chama-mos a raça humana

Deixemos o Plano de Amor e

Luz realizar-se.

E que possa selar a porta

aonde meandra o mal.

 

Deixemos Luz e Amor e

Poder restaurar o Plano

na Terra.

 

Eleftheria & Ivan

 

 

https://eleftheriaivan.com/more-about-us/διαλογισμοι-για-την-ανθρωποτηταmeditations-for-humanitymed/θεραπεία-για-την-ελλάδα-και-τον-πλανήτ/

Advertisement

2 thoughts on “Διαλογισμοι για την Ανθρωποτητα/Meditations for Humanity/Meditações para a Humanidade”

  1. prigkipissa said:

    ας ενωσουμε τις σκεψεις μας για την ανθρωποτητα κιαποψε…ολοι μαζι…

    Like

  2. prigkipissa said:

    ειθε να ερθει το φως στην γη

    Like

Space for you request, prayer or comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s